สรรพากรออกกฎหมาย e-Service ผู้ให้บริการ-แพลตฟอร์มต่างประเทศต้องเสีย VAT ในไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) ตามที่กรมสรรพากรเสนอ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กฎหมาย e-Service”

เนื้อหาสำคัญของกฎหมาย e-Service คือเพิ่มนิยามของ

  • บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในสาระสำคัญ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น หนัง เพลง เกม สติ๊กเกอร์)
  • อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ให้บริการหลายรายใช้ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ (เช่น Google Facebook LINE Netflix)

จากนั้นได้กำหนดให้ ผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม (บริการ/แพลตฟอร์ม) จากต่างประเทศ ที่ให้บริการดังกล่าวในราชอาณาจักรไทยต่อผู้ใช้ในไทยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยด้วย

กฎหมายนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลบังคับใช้ 1 กันยายน 2564

No Description

No Description

No Description

ที่มา – กรมสรรพากร, กรมสรรพากร (2)

Topics: 
Tax
Thailand
Law