ส่องความมั่งคั่ง “ราชวงศ์อังกฤษ” ตอบข้อสงสัย มีรายได้มาจากไหน? ต้องจ่ายภาษีหรือไม่?

ห้องข่าววีโอเอ เปิดเส้นทางความมั่งคั่ง “ราชวงศ์วินด์เซอร์” แห่งอังกฤษ ราชวงศ์ใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยิ่ง มีรายได้มาจากไหน? ต้องจ่ายภาษีหรือไม่?

 

ราชวงศ์อังกฤษมีรายได้มาจากไหน?

สมาชิกราชวงศ์อังกฤษ ได้รับเงินการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ (Sovereign Grant) ซึ่งเงินส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (Crown Estate) อันเป็นรายได้ที่มาจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นเจ้าของในรัชสมัยนั้น แต่มีหน่วยงานที่มีคณะผู้บริหารแยกเป็นอิสระ

ในแต่ละปี เงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์จะได้รับการจัดสรรโดยผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งปกติแล้ว สมาชิกราชวงศ์อังกฤษ จะได้รับเงินส่วนดังกล่าวในสัดส่วน 15% ของผลกำไร และเงินส่วนที่เหลือจะนำเข้าสู่รัฐบาล

แต่ปัจจุบัน เงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ปรับเพิ่มเป็น 25% ของผลกำไรของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับการบูรณะพระราชวังบักกิงแฮม

 

เส้นทางความมั่งคั่งของราชวงศ์อังกฤษมาจากไหน?

ที่ดินบางส่วนที่อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตกทอดมาจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมสักขี (Edward the Confessor) ที่ทรงปกครองอังกฤษช่วงปี ค.ศ. 1042-1066 แต่ที่ดินทั้งหมดนั้นมาจากสมัยที่ชาวนอร์มันบุกรุกรานอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1760 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 3 ทรงบรรลุข้อตกลงในการสละรายได้ที่มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กับรัฐบาลอังกฤษ เพื่อแลกกับการได้รับเงินรายปี ซึ่งแต่เดิมรู้จักกันในชื่อว่าตัวเลขเงินรายปี หรือ Civil List ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ หรือ Sovereign Grant ในปี 2010

 

เงินปีส่วนพระมหากษัตริย์นำไปใช้ในด้านใดบ้าง?

เงินที่มาจากการถวายเงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์และสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ ทรงใช้เงินดังกล่าวสำหรับการปฏิบัติพระกรณียกิจทางการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดพระราชพิธีเพื่อรับรองอาคันตุกะและบุคคลสำคัญ ค่าเดินทางเสด็จพระราชดำเนินต่าง ๆ งานพิธีสังสรรค์ และการเสด็จเยี่ยมเยือนโรงเรียนต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วเงินส่วนนี้จะใช้ในการบำรุงรักษาพระราชวังต่าง ๆ ที่เป็นที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์และเป็นค่าจ้างพนักงาน

 

ราชวงศ์อังกฤษมีแหล่งรายได้ทางเดียวหรือไม่?

เงินรายปีส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้เดียวของสมาชิกราชวงศ์เท่านั้น ยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หรือ Duchy of Lancaster ซึ่งครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กว่า 18,000 เฮกตาร์ (112,500 ไร่) ในแลงคาสเชอร์ (Lancashire), ยอร์กเชอร์ (Yorkshire) และตอนกลางกรุงลอนดอน ซึ่งทำผลกำไรได้ราว 23 ล้านดอลลาร์ต่อปี

และยังมีกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ ของพระราชโอรสพระองค์โตของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษ หรือ Duchy of Cornwall ที่ครอบครองที่ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ และทำผลกำไรราว 23 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งจะเป็นเงินรายปีให้แก่สมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระอิสริยยศเป็นดยุคแห่งคอร์นวอลล์

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการใช้เงินของสองกองทุนนี้จะไม่นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ พระมหากษัตริย์ยังทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากรายได้ของที่ดินที่พระองค์ทรงถือครองส่วนพระองค์ด้วย เช่น พระราชวังบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ ผลงานภาพศิลปะ อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งของสะสมส่วนพระองค์อื่น ๆ

 

ราชวงศ์อังกฤษต้องจ่ายภาษีหรือไม่?

ราชวงศ์อังกฤษไม่มีภาระผูกพันด้านภาษีเงินได้ ภาษีเงินปันผลจากการลงทุน หรือภาษีมรดก แม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 จะมีพระประสงค์จะจ่ายภาษีที่มาจากผลกำไรของกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์เหมือนประชาชนทั่วไปก็ตาม

 

ทั้งนี้ บางส่วนมองว่า ค่าใช้จ่ายของสมาชิกราชวงศ์นั้นสูงกว่าที่รายงานต่อสาธารณชน เนื่องจากทางสำนักงานตำรวจอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกราชวงศ์ แต่มีฝ่ายอื่นที่ค้านว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้รับการชดเชยจากสิ่งที่สถาบันกษัตริย์มอบให้กับเศรษฐกิจอังกฤษ อย่างเช่น กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น