Ford ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าและไร้คนขับเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 2.9 หมื่นล้านเหรียญ

Ford ประกาศลงทุนในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับเพิ่มเติมจากเดิม 1.15 หมื่นล้านเหรียญเป็น 2.9 หมื่นล้านเหรียญ ซึ่งเป็นเม็ดเงินลงทุนภายในปี 2025

จำนวนเงิน 2.9 หมื่นล้านเหรียญแบ่งเป็น รถยนต์ไร้คนขับ 7 พันล้านเหรียญและรถยนต์ไฟฟ้าอีก 2.2 หมื่นล้านเหรียญ (ตัวเลข 2.2 หมื่นล้านรวม 7 พันล้านที่ลงทุนไปตั้งปี 2016 แล้ว)

ที่มา – The Verge

Mustang Mach-E รถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของ Ford

Topics: 
Ford
Automobile
Self-Driving Car