iOS 14.3 เพิ่ม Ecosia เป็น Search Engine ทางเลือกใน Safari

แอปเปิลได้เพิ่มตัวเลือกเสิร์ชเอนจินในอัพเดตล่าสุด iOS 14.3 คือ Ecosia ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้เป็นเสิร์ชเอนจินเริ่มต้นได้ใน Safari โดยไปที่ Settings > Safari > Search Engine

Ecosia เป็นเสิร์ชเอนจินประกาศว่าเป็นเสิร์ชเอนจินรักโลก เพราะกำไรจากการโฆษณาผ่านเสิร์ช Ecosia จะนำไปบริจาคเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถึงตอนนี้ปลูกไปแล้วกว่า 115 ล้านต้น อีกทั้งศูนย์ข้อมูลก็ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

ก่อนหน้านี้กูเกิลก็เพิ่ม Ecosia เป็นเสิร์ชเอนจินทางเลือกใน Chrome

ที่มา: iMore

alt="Ecosia"

Topics: 
Search Engine
iOS 14
Apple
Ecosia