NVIDIA เซ็น MoU กับ สวทช. และมหาวิทยาลัยไทย 6 แห่ง ผลักดันงานวิจัย AI Nations

NVIDIA ประกาศเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการพัฒนา AI และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง HPC กับหน่วยงานด้านวิจัยในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่งคือ จุฬาฯ, ลาดกระบัง, CMKL (สถาบันร่วมของลาดกระบัง), ขอนแก่น, มหิดล, สงขลาฯ

ภายใต้ MoU ฉบับนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการ NVIDIA AI Nations โดยจะได้รับความร่วมมือจาก NVIDIA ทั้งด้านส่งเสริมสตาร์ตอัพ (Inception Program), การวิจัยด้าน Deep Learning

ก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้งเครื่อง NVIDIA DGX พลัง 5 เพตาฟลอป และ มหาวิทยาลัย CMKL ในไทยติดตั้ง NVIDIA DGX พลัง 30 เพตาฟลอป

No Description

ภาพจาก NVIDIA

Topics: 
NVIDIA
Thailand
NSTDA
Artificial Intelligence