Stack Overflow ขายกิจการให้กองทุน Prosus มูลค่าดีล 1,800 ล้านดอลลาร์

Stack Overflow เว็บบอร์ดสนทนาด้านโปรแกรมมิ่ง ประกาศว่า Prosus กองทุนด้านเทคโนโลยีได้เสนอซื้อกิจการทั้งหมดที่มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ โดยหลังการซื้อกิจการแล้วเสร็จ Stack Overflow จะยังดำเนินงานอย่างอิสระต่อไป โดยมีการสนับสนุนผ่านบริษัทที่ Prosus ลงทุนอยู่แล้ว

ปัจจุบัน Stack Overflow มีรายได้จากการขายโฆษณาบนเว็บ และให้บริการบางอย่างที่ต้องเสียเงินเพิ่ม

Prosus เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทด้านเทคโนโลยีทั่วโลก มีพอร์ตการลงทุนในบริษัทอาทิ Tencent, Brainly, BYJU’s, Codecademy, OLX, PayU, Remitly และ Udemy ในส่วนการลงทุน Stack Overflow นั้น กองทุนระบุว่าเป็นการลงทุนในหมวด EdTech

ที่มา: Stack Overflow

alt="Stack Overflow x Prosus"

Topics: 
Stack Overflow
Acquisition
EdTech