WhatsApp เตือนอีกครั้ง ให้ยอมรับข้อตกลงใหม่ภายใน 15 พฤษภาคม มิฉะนั้นจะใช้งานได้อย่างจำกัด

WhatsApp อัพเดตข้อมูล จากเดิมที่ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงใช้งานใหม่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ มิฉะนั้นจะเข้าถึงการใช้งานบางอย่างไม่ได้ โดยเปลี่ยนมาระบุว่า จะไม่มีบัญชีใดถูกลบหรือใช้งานไม่ได้จากผลของข้อตกลงการใช้งานใหม่ ที่มีผลวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่ ที่ต้องแชร์ข้อมูลให้ Facebook นั้น WhatsApp จะยังคงแสดงข้อความเตือนต่อเนื่อง ส่วนการใช้งานจะยังถูกจำกัดคุณสมบัติต่อไป แต่จะไม่เกิดกับผู้ใช้ทุกคนในเวลาเดียวกัน โดยจะไม่สามารถเข้าถึงลิสต์ผู้ติดต่อได้ แต่ยังรับสายโทรเข้าและวิดีโอคอลได้ อ่านข้อความผ่านส่วนการแจ้งเตือนได้ และในไม่กี่สัปดาห์จากนั้น (ไม่ระบุเวลา) หากยังไม่ยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถรับสายหรืออ่านข้อความได้อีก

ประกาศนี้อาจไม่ต่างจากของเดิมมากในแง่ระยะเวลาที่มีผล แต่เป็นการลงรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นหากผู้ใช้ยังไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่ที่จะมีผล 15 พฤษภาคมนี้ โดยเฉพาะการย้ำว่าจะไม่ลบบัญชีผู้ใช้งานนั่นเอง

ที่มา: WhatsApp และ The Verge

Topics: 
WhatsApp