ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกองทัพอากาศ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ