บี.กริม เปิดตัวโครงการ “บวร บี.กริม”ผนึก “บ้าน วัด โรงเรียน” สร้างชุมชนต้นแบบในระดับหมู่บ้าน