มูลนิธิชีววิถี-ขสช. แนะรัฐจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าที่ถูกสั่งปิด