รพ.พญาไท 2 ผลักดันศักยภาพการแพทย์เหนือฟ้า ยกระดับบริการเวชศาสตรก์ารบิน มอบสุขภาพดีแก่นักบิน-ลูกเรือ