สมัชชาสุขภาพนครปฐมจับมือ Node Flagship สสส.และภาคีเครือข่าย ชูนครปฐมโมเดล สร้างเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อเด็ก