เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินแก่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์