อิหร่าน ยืนยัน เรียกร้องสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการลงโทษก่อนกลับคืนโต๊ะเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์